Seminář zvaných přednášek na téma související s matematikou, filosofií a informatikou. Snahou je podat pohledy z jiných břehů, položit si zajímavé otázky, získat nadhled či se jen dozvědět něco přínosného.

NÁSLEDUJÍCÍ PŘEDNÁŠKA
Fraktalista Benoit Mandelbrot
(1924 - 2010)
aneb soběpodobnost a fraktály na scéně
doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph.D.
Katedra aplikované matematiky FIT ČVUT

24. 11. 2015, od 17:20 v učebně S8 na Malé Straně, MFF UK

Abstrakt

Od náhodnosti a nepředvídatelnosti k hledání matematických pravidel. Chaos a efekt motýlích křídel. Triumf Descartovy Geometrie. Pascalův trojúhelník. Weierstrassova funkce. Kochova křivka. Od Peanovy křivky k problému obchodního cestujícího. Hausdorffova dimenze - kvantifikace složitosti. Soběpodobnost Thueovy-Morseovy posloupnosti. Krása a vlastnosti Mandelbrotovy množiny. Otec fraktálů - Mandelbrot.

doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph.D.

Alena Šolcová vystudovala matematiku a logiku na MFF UK a filosofii na FF UK. Přednáší matematickou logiku a historii exaktních věd na FIT ČVUT v Praze. Zabývá se rovněž teorií čísel a některými numerickými metodami. Vede seminář SEDMA pro dějiny matematiky, informatiky a astronomie. V současnosti je předsedkyní Pražské pobočky JČMF a Společnosti HEXA. Mezinárodní astronomická unie pojmenovala na její počest planetku č. 58 682 Alenašolcová. Je spoluautorkou monografií, např. Kouzlo čísel – Od velkých objevů k aplikacím, Academia, Praha 2009, 2011 (uprav. vydání).

V zimním semestru přednášky přednesou:

 • doc. RNDr. Pavel Krtouš, Ph.D.

  Pavel Krtouš vystudoval fyziku na Karlově univerzitě a na University of Alberta v Edmontonu. Zajímá se o klasickou obecnou teorii relativity, kvantovou teorii pole na křivých prostoročasech, kvantovou gravitací a intepretacemi kvantové mechaniky. Na fakultě spolu s Jiřím Langerem vede seminář filozofických problémů fyziky.

  Datum přednášky: 13. 10. 2015

  Počítání s nekonečně malými a nekonečně velkými čísly

  Abstrakt

  Infinitezimální kalkulus byl historicky vybudován na základě intuice pro nekonečně malé veličiny. Při pozdějším exaktním budování matematické analýzy se tato intuice z matematiky do velké míry vytěsnila. Ve fyzice je však nadále hojně užívána.

  Moderní matematika má ale nástroje i pro popis nekonečně malých veličin. V přednášce se zmíníme o některých alternativních přístupech, které umožňují koncept nekonečně malých a nekonečně velkých veličin uchopit. Uvedeme i několik aplikací ve fyzice.

   

 • Mgr. Svatopluk Krýsl, Ph.D.
  (MFF UK - Matematický ústav UK)

  Svatopluk Krýsl vystudoval fyziku a matematiku na MFF UK. Věnuje se symplektické a kontaktní projektivní geometrii a aplikacemi teorie reprezentací v teoretické fyzice a diferenciální geometrii.

  Datum přednášky: 27. 10. 2015

  Kvantová logika podle Neumanna

  Abstrakt

  Shrneme vlastnosti kvantové fyziky, které vedly von Neumanna k definici kvantové logiky. Stručně vysvětlíme vztah svazu a výrokových logik a uvedeme příklady speciálních svazů. Nakonec se zastavíme u Neumannova a Birkhoffova výsledku o nemožnosti kvantové logiky modelované na projektivním Hilbertově prostoru, jehož dimenze je nekonečná. Zmíníme i souvislost s kvantovými tečkami a počítači.

   

 • prof. Ing. Mirko Navara, DrSc.
  (Fakulta elektrotechnická ČVUT)

  Mirko Navara absolvoval r. 1983 technickou kybernetiku na FEL ČVUT, kde působí dodnes, a to v Centru strojového vnímání na katedře kybernetiky. Věnuje se převážně matematické teorii kvantových a fuzzy logik a pravděpodobnosti na nich. Kromě toho se podílí na aplikacích matematiky, zejména v rozpoznávání a počítačovém vidění. Na FEL vyučuje kromě výše zmíněných témat též statistiku a numerické metody. V letech 2006-2008 byl prezidentem International Quantum Structures Association.

  Datum přednášky: 10. 11. 2015

  Pravděpodobnost nejen kvantová

  Abstrakt

  Klasická pravděpodobnost předpokládá náhodné pokusy, jejichž výsledky lze popsat dvouhodnotovou logikou a které lze neomezeně opakovat za stejných podmínek. Tyto předpoklady jsou často porušeny. Jedním z rozšíření je vícehodnotová (fuzzy) logika. Druhým - zde probíraným - je kvantová logika, tedy struktura jevů, inspirovaná kvantovou teorií. V ní každý náhodný pokus (měření) nevratně ovlivňuje systém, a tím znemožňuje testování některých jevů, pro jejichž testování jsme se dříve mohli rozhodnout. V takovém systému nemusí být možné testovat konjunkci dvou jevů, které jsou testovatelné samostatně. To je potřebné nejen v kvantové fyzice, ale i jinde, kde je systém tak složitý, že jej nemůžeme opakovaně uvést do stejného stavu - v sociologii, psychologii, ale i v umělé inteligenci. Praktickým důsledkem je např. to, že volební odhady, založené na klasické teorii, zdaleka nedosahují předpokládanou hladinu významnosti.

  Správný postup vyžaduje aparát vyvinutý (a vyvíjený) pro kvantovou fyziku. Je ovšem snadné kritizovat a těžší připravit použitelný alternativní nástroj. V přednášce bude ukázáno, jaké problémy tato disciplína přináší, jaké paradoxy dovoluje a jaká řešení nabízí.

   

 • doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph.D.
  (Katedra aplikované matematiky FIT ČVUT)

  Alena Šolcová vystudovala matematiku a logiku na MFF UK a filosofii na FF UK. Přednáší matematickou logiku a historii exaktních věd na FIT ČVUT v Praze. Zabývá se rovněž teorií čísel a některými numerickými metodami. Vede seminář SEDMA pro dějiny matematiky, informatiky a astronomie. V současnosti je předsedkyní Pražské pobočky JČMF a Společnosti HEXA. Mezinárodní astronomická unie pojmenovala na její počest planetku č. 58 682 Alenašolcová. Je spoluautorkou monografií, např. Kouzlo čísel – Od velkých objevů k aplikacím, Academia, Praha 2009, 2011 (uprav. vydání).

  Datum přednášky: 24. 11. 2015 ZMĚNA DATA PŘEDNÁŠKY!!! (původně: 8. 12. 2015)

  Fraktalista Benoit Mandelbrot (1924 - 2010) aneb soběpodobnost a fraktály na scéně

  Abstrakt

  Od náhodnosti a nepředvídatelnosti k hledání matematických pravidel. Chaos a efekt motýlích křídel. Triumf Descartovy Geometrie. Pascalův trojúhelník. Weierstrassova funkce. Kochova křivka. Od Peanovy křivky k problému obchodního cestujícího. Hausdorffova dimenze - kvantifikace složitosti. Soběpodobnost Thueovy-Morseovy posloupnosti. Krása a vlastnosti Mandelbrotovy množiny. Otec fraktálů - Mandelbrot.

   

 • prof. Ing. Zdeněk Strakoš, DrSc.
  (Katedra numerické matematiky MFF UK)

  Datum přednášky: 5. 1. 2015

Informace

Seminář se zpravidla koná v úterní podvečer od 17:20 jednou za čtrnáct dní

Učebna S8, Malostranské náměstí 25, Malá Strana, Praha 1 Mapa

Pro zájemce o pravidelné pozvánky je zřízena konference. Pozvánka je zasílána týden před seminářem.

Přednášky mohou být dvouhodinové tj. dva termíny semináře na stejné/podobné téma. Cílem je umožnit probrat dané téma více do hloubky.

Seminář organizují:

Na semináři se podíleli a seminář garantovali prof. RNDr. Petr Štěpánek, DrSc. (KTIML, MFF UK) a doc. RNDr. Josef Mlček, CSc. (KTIML, MFF UK)

Podmínky udělení zápočtu

NAIL102 Filosofické problémy informatiky, examinace 0/1 Z Studijní informační systém
 1. Účast na semináři min. 4 krát ze 6 seminářů.
 2. Sepsání
  • záznamu/zápisu hodiny semináře aktuálního semestru
  • nebo úvahy na téma na semináři probírané

Splněny musí být obě podmínky tj. účast i sepsání záznamu/úvahy. Termín odevzdání práce do konce zimního zkouškového období formou emailu na email Svatopluka Krýsla ve formátu pdf, odt nebo docx. Je možno zaslat předverzi k diskuzi.

MINULÉ SEMINÁŘE

Aktualizováno 8. 10. 2015.