Seminář zvaných přednášek na téma související s informatikou, filosofií a matematikou. Snahou je podat pohledy z jiných břehů, položit si zajímavé otázky, získat nadhled či se dozvědět něco přínosného.

Seminář dobře charakterizují proběhlé přednášky.

NÁSLEDUJÍCÍ PŘEDNÁŠKA

Další semináře se budou konat v letním semestru.

Těšíme se na viděnou
a ať se Vám daří v novém roce.

Co všechno jsme vymysleli a ještě vymyslíme

Semestr bude věnován poctě Zděnka Hedrlína. Své přednášky přednesou jeho kolegové, studenti a přátelé. Půjdeme světem matematiky zejména kombinatoriky, přes skupinu sociologie k biologii.

doc. RNDr. Zdeněk Hedrlín

člověk, pedagog, matematik, humanista, seminářník

Působil na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy přes 60 let. Svým zápalem pro matematiku a řešení konkrétních problémů, zejména v obecné algebře, kombinatorice a jejich aplikacích, svou obětavou a nadšenou prací s kolegy několika generací a se studenty významně ovlivnil vývoj výzkumu v oboru i obsah studia.

Svou vědeckou práci zahajoval, kdy teorie struktur, zejména struktur konečného charakteru, prožívala zásadní obrat. Dostala se do středu zájmu předních světových matematiků a otevřely se souvislosti s jinými obory, často nečekané a plodné. U nás to byl především právě on, kdo tento trend zachytil. Svým nadšením pro obor a řešení konkrétních otevřených a nosných problémů přivedl především ke kombinatorice a jejím aplikacím mnoho dalších, kteří potom obor rozvíjeli a rozvíjejí u nás i na řadě světových pracovišť. Ve světové komunitě se stal známým svými výsledky v teorii strukturálních reprezentací (byl u nás mezi prvními, kdo viděli, jakou roli bude hrát teorie kategorií). Mezinárodní úspěch jeho výsledků v této oblasti potvrdila zvaná přednáška na mezinárodním kongresu matematiků v Nice v roce 1969. Později se soustředil na aplikace relačních struktur a vedl velmi úspěšné speciální i mezioborové semináře. Aplikace na chování buněk přinesly jemu a jeho studentům evropský grant.

V semestru přednesou:

 • prof. RNDr. Aleš Pultr, DrSc. - přednáška byla se přesunuta na 11. 12. 2018
  (matematik; Katedra aplikované matematiky MFF UK)

  Požádal jsem pana prof. Pultra, aby nám doplnil znalosti o období, kdy se Zdeněk Hedrlín věnoval čisté matematice a zejména kombinatorice. O období, kdy byla kombinatorika ve světě i na fakultě ještě popelkou a aby nám ukázal a vysvětlil větu o reprezentaci pologrup a konkrétních kategorií, za kterou byl Zdeněk Hedrlín pozván na světový kongres do Nice.

 • prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc. - přesunuto na letní semestr
  (matematik; Katedra aplikované matematiky MFF UK)

 • Mgr. Přemysl Čech
  (matematik a sociolog, Median, s.r.o.)

  Pochází z Jižních Čech, absolvoval MFF UK v oboru teorie systémů. Na semináře doc. Hedrlína, kde vymýšleli MENOTa – algoritmus na vyhledávání zákonitostí v dlouhých časový řadách a začínali přemýšlet o tom, jak fungují vnitřní lidské procesy v buňkách a myšlení. Přemysl pracoval v Sociologickém ústavu Akademie věd, byl u vzniku novodobého výzkumu veřejného mínění, public opinion pools, marketinkových výzkumů a výzkumů médií. Spoluzakládal společnost STEM, byl u zrodu prvních projektů firmy AISA a přes 25 let působí ve společnosti MEDIAN, zavedl peoplemetrové měření televize do České republiky, realizuje oficiální projekty na měření tisku a rozhlasu (MEDIA PROJEKT, RADIO PROJEKT), přes 10 let vyvíjí technologii adMeter na pasivní crosmediální měření médií. V současné době se snaží projekt adMeter implementovat do dalších i mimoevropských zemích. Součástí přednášky budou zajímavé výsledky z výzkumů, které se v MEDIANu dělají.

 • RNDr. Otto Ritter
  (Data Science / Advanced Analytics, MSD Czech Republic)

  Otto Ritter vystudoval MFF UK (teorie systémů) a nedostudoval PřF UK (molekulární biologie a genetika). V akademické části kariéry se věnoval virologii, genetice a bioinformatice (mj. v DKFZ Heidelberg a BNL New York), následně matematickému a počítačovému modelování ve farmaceutickém průmyslu (AstraZeneca R&D Boston a nyní MSD Czech Republic).

  Chvála proto-reprezentace a re-reprezentace, s odkazem na Zdeňka Hedrlína a Petra Vopěnku

  Abstrakt

  Matematické definice, věty a důkazy se v mysli nevynoří hotové a formálně dokonalé, předchází jim vědomá i podvědomá evoluce, zrání pojmů a vztahů, intuice, pokusy a omyly, štěstí na inspirativní metafory a zpětná vazba z praxe ("reality check"). Podobně tomu může být i s myšlenkovým vývojem datových struktur a algoritmů při programování.

  Nebát se vytvářet a vyvíjet vlastní pojmy, jakkoliv zpočátku neurčité a nedokonalé, k tomu mi na Matfyzu ukázali cestu především dva učitelé, Zdeněk Hedrlín a Petr Vopěnka. Hledání pojmových proto- a re-reprezentací zpětně vidím jako klíčové nástroje jak pro vlastní technickou práci, tak pro lepší pochopení práce jiných lidí. A to nejen ve světě matematiky či informatiky.

  Budu demonstrovat a diskutovat na příkladech z matematické genetiky; bioinformatiky v projektu mapování lidského genomu; a dynamického modelování procesů v organismech i organizacích.

 • Mgr. Tomáš Bílý
  (myslivec)

  Tomáš je výzkumník, vývojář a myšlenkový hacker. Ve svém výzkumu se zabývá matematizací biologických procesů a jejich propojením do „unifikované“ teorie. Jako vývojář vyvíjí prediktivní a analytické nástroje pro obchodovaní. Vystudoval MFF UK.

  Soustavy kooperujících buněk pohledem matematiky

  Abstrakt

  Na semináři se podíváme, jak uchopit popis některých biologických procesů pomocí jazyka matematiky a simulací na počítačích. Na základě těchto případů se pokusíme udělat rozvahu, co bychom mohli použít jako základy teoretické biologie.

 • Mgr. Tomáš Straka
  (informatik; SAP, Director for Eastern Europe and Russia)

  Tomáš Straka, absolvent MFF UK u Zdeňka Hedrlína, spoluvytvářel Field Services team v Hybris North America od samého začátku až do akvizice společností SAP. Hybris software, nyní SAP Commerce Cloud je již několik let v řadě označován jako market leader v oblasti Commerce podle nezávislých analytiků Gartner a Forrester. Tomáš nyní působí jako Director for Eastern Europe and Russia, Expert Services, SAP Customer Experience

  Korporace vysvětlená pomocí modelu mentálního procesu

  Abstrakt

  Co se děje v hlavách ředitelů, vice prezidentů a vůbec senior leadership teamu korporací s obratem nad 1 mld USD je pro běžného smrtelníka naprostou neznámou, obvykle okořeněnou notnou dávkou skepticismu. Já jsem měl to štěstí do tohoto světa nahlédnout a trochu jej i spoluutvářet. Jsem přesvědčený, že nebýt pojmů zavedených na semináři doc. Hedrlína by se mi tato příležitost nikdy nenaskytla. V této přednášce si připomeneme kategorizaci mentálních procesů a nad těmito pojmy pak vystavíme korporaci tak, jak to ve světě businessu chodí.

 • a další

Informace

Kdy Seminář se zpravidla koná v úterní podvečer od 17:20 jednou za čtrnáct dní

Kde Učebna S8, Malostranské náměstí 25, Malá Strana, Praha 1 Mapa

Email semináře Pro zájemce o pravidelné pozvánky napište na email organizátorů. Pozvánka je zasílána týden před seminářem.

Kdy Přednášky mohou být dvouhodinové tj. dva termíny semináře na stejné/podobné téma. Cílem je umožnit probrat dané téma více do hloubky.

Organizátoři semináře Seminář organizují:

Na semináři se podíleli a seminář garantovali prof. RNDr. Petr Štěpánek, DrSc. (KTIML, MFF UK), doc. RNDr. Josef Mlček, CSc. (KTIML, MFF UK) a RNDr. Svatopluk Krýsl, Ph.D. (Matematický ústav UK)

Podmínky udělení zápočtu

NAIL102 Filosofické problémy informatiky, examinace 0/1 Z Studijní informační systém
 1. Účast na semináři - min. 4 krát ze 6 seminářů
 2. Sepsání
  • záznamu/zápisu hodiny semináře aktuálního semestru
  • nebo úvahy na téma na semináři probírané

Splněny musí být obě podmínky tj. účast i sepsání záznamu/úvahy. Termín odevzdání práce do 1.4.2019 formou emailu na email Jiřího Šejnohy v jednom z formátů: pdf, odt nebo docx. Je možno zaslat předverzi k diskuzi. Pouze v rozumných případech lze po vzájemné domluvě termín odevzdání změnit.

Hodnotí se věcnost, myšlenky a přesnost. Nikoliv květnatý jazyk. Rozsah není přesně dán (ideálně 2+ A4), ale praxe ukazuje, že pod jednu A4 čistého lze akceptovatelnou práci odevzdat ztěží.

MINULÉ SEMINÁŘE