Seminář zvaných přednášek na téma související s matematikou, filosofií a informatikou. Snahou je, podat pohledy z jiných břehů, položit si zajímavé otázky, získat nadhled či se jen dozvědět něco přínosného.

NÁSLEDUJÍCÍ PŘEDNÁŠKA
Jazykový, systematický, historický a teleologický výklad práva
Doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D.
Katedra teorie práva a právních učení PF UK, Legislativní rada vlády

16. 12. 2014 a 6. 1. 2015,
od 17:20 v učebně S8 na Malé Straně, MFF UK

Abstrakt

Metody interpretace právních textů se pěstují po staletí a zůstávají dosti podobné metodám interpretace jakéhokoli textu. Německý profesor Winfried Hassemer lakonicky shrnuje čtyři základní požadavky: „Rozhoduj dle znění zákona, dbej na systematickou souvislost, v níž zákon stojí, následuj cíl regulace, který měl zákonodárce před očima, a řiď se smyslem, který má zákon dnes.“

Odkazuje tak na čtyři tradiční interpretační metody - výklad jazykový, systematický, historický a teleologický. K následování týchž čtyř metod vybízí sám zákonodárce v § 2 odst. 2 nového občanského zákoníku:

„Zákonnému ustanovení nelze přikládat jiný význam, než jaký plyne z vlastního smyslu slov v jejich vzájemné souvislosti a z jasného úmyslu zákonodárce; nikdo se však nesmí dovolávat slov právního předpisu proti jeho smyslu.“

Přednáška na příkladech ukáže, jak jsou tyto postupy popsány v teorii a používány v praxi, a upozorní na zvláštnosti používání jazyka v právních textech.

Doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D.

Zabývá se interpretací práva, tvorbou práva a ústavním soudnictvím. Vyučuje na Univerzitě Karlově.

Autor knihy: Metody a zásady interpretace práva, Auditorium, Praha 2013

Interpretace, realizace a exegeze kódu, práva a Textů

Zimní semestr je koncipován tématicky s nosným tématem: Interpretace, realizace a exegeze kódu, práva a textů.

Téma

V informatických oborech se mimo jiné analyzuje kód programu. Ptáme se na vyjadřovací sílu interpretru, složitost výpočtu v čase i prostoru, chceme jeho jednoznačnost, studujeme konečnost a zkoumáme i to, jak kód zapsat, aby byl dobře lidsky „čitelný“.

Z pohledu lidských zkušeností je informatika mladý obor a není samotná, která se interpretací zabývá. V historii člověka existují obory pracující s textem a jeho výkladem, které mají tisícileté zkušenosti.

Z neinformatických oborů jsme pro seminář vybrali dva - právo a teologii. Cílem semináře je studentům předat vhled jednotlivých přednášejících do realizace práva v případě práva a exegeze Textů v případě teologie a možná i jiných paradigmat pojetí světa, které by mohly být užitečné i pro interpretace kódů v případu informatiky. Doufáme, že je z těchto jiných vhledů možné se poučit. Seminář bude doplněn i o pohledy na matematizaci světa.

 

Přednášky přednesou

 • Doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D. (Katolická teologická fakulta UK, UHK)
  Katolický teolog, kněz a církevní historik. Je akademickým kaplanem při kostele Nanebevzetí Panny Marie. Vyučuje na Univerzitě Karlově a na Univerzitě Hradec Králové.
  Autor knihy: Bible a moderní kritika, Česká a světová progresivní exegeze ve víru (anti-)modernistické krize, Vyšehrad, Praha 2012.

  Datum přednášek: 21. 10. 2014 a 4. 11. 2015

  Interpretace Bible v dějinách

  Abstrakt

  Východiskem teologické práce je interpretace biblického textu, která má nejen více než tři tisíce let starou historii, ale i velmi komplikované momenty, kdy byly tradiční výklady problematizovány objevy přírodních a historických věd. Pokusíme se odpovědět na otázku, v čem spočívá jedinečnost Bible z hlediska výkladu i proč si teologie nárokuje status vědecké disciplíny. 

 • Doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D. (Katedra teorie práva a právních učení PF UK, Legislativní rada vlády)
  Zabývá se interpretací práva, tvorbou práva a ústavním soudnictvím. Vyučuje na Univerzitě Karlově.
  Autor knihy: Metody a zásady interpretace práva, Auditorium, Praha 2013

  Datum přednášek: 16.12. 2014 a 6. 1. 2015

  Jazykový, systematický, historický a teleologický výklad práva

  Abstrakt

  Metody interpretace právních textů se pěstují po staletí a zůstávají dosti podobné metodám interpretace jakéhokoli textu. Německý profesor Winfried Hassemer lakonicky shrnuje čtyři základní požadavky: „Rozhoduj dle znění zákona, dbej na systematickou souvislost, v níž zákon stojí, následuj cíl regulace, který měl zákonodárce před očima, a řiď se smyslem, který má zákon dnes.“
  Odkazuje tak na čtyři tradiční interpretační metody - výklad jazykový, systematický, historický a teleologický. K následování týchž čtyř metod vybízí sám zákonodárce v § 2 odst. 2 nového občanského zákoníku:
  „Zákonnému ustanovení nelze přikládat jiný význam, než jaký plyne z vlastního smyslu slov v jejich vzájemné souvislosti a z jasného úmyslu zákonodárce; nikdo se však nesmí dovolávat slov právního předpisu proti
  jeho smyslu.“
  Přednáška na příkladech ukáže, jak jsou tyto postupy popsány v teorii a používány v praxi, a upozorní na zvláštnosti používání jazyka v právních textech.

 • Doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph.D. (Katedra aplikované matematiky FIT ČVUT)
  Vystudovala matematiku a logiku na MFF UK a filosofii na FF UK. Přednáší matematickou logiku a historii exaktních věd na FIT ČVUT v Praze. Zabývá se rovněž teorií čísel a některými numerickými metodami. Vede seminář SEDMA pro dějiny matematiky, informatiky a astronomie.
  V současnosti je předsedkyní Pražské pobočky JČMF a Společnosti HEXA. Mezinárodní astronomická unie pojmenovala na její počest planetku č. 58 682 Alenašolcová.
  Je spoluautorkou monografií, např. Kouzlo čísel – Od velkých objevů k aplikacím, Academia, Praha 2009, 2011 (uprav. vydání).

  Datum přednášky: 2. 12. 2014

  Interpretace ve vědě

  Abstrakt

  Je interpretace vědy vědecká? Jaká je role subjektu? Interpretace vědeckých výsledků v závislosti na době a sociálním
  prostředí. Aristotelismus, platonismus. Scholastika a renesance, humanismus.
  Interpretace vědy  latinsky, anglicky nebo v národních jazycích? Konvencionalismus, novopozitivismus a další směry v interpretaci vědy ve 20. stol. Dějiny vědy jako teleologický příběh,  jako vyprávění posedlé svým
  cílem, s velkými kroky kupředu a plné hrdinských bitev matematiků, vědců s neporozuměním odborného či laického okolí.

  Interpretace vědeckých omylů. Role recenzí odborných prací. Význam interpretace pro aplikace vědeckých výsledků.  Formalismus a symboly. Vztah interpretace a popularizace vědy. Výklad bude doplněn příklady.

 • RNDr. Pavel Klavík (Katedra aplikované matematiky MFF UK)
  Doktorský student prof. RNDr. Jaroslava Nešetřila, DrSc. Zabývá se teoretickou informatikou, diskrétní matematikou a vizualizací dat. Přednáší lineární algebru na MFF UK a je autorem učebnice lineární algebry.

  Datum přednášky: 14. 10. 2014

  Matematické modelování - vztah teorie a aplikací

  Abstrakt

  V přednášce se pokusím popsat svůj pohled na dvě témata:

  1. Jaký je vztah mezi teorií a jejími aplikacemi.
  2. Problém spotřeby energie při vědeckých výpočtech na superpočítačích.

  V první části se pokusím vysvětlit, proč je matematika vhodným a nutným nástrojem pro modelování reálného světa. Budu mluvit o historii tohoto přístupu i o tom, jak toto modelování funguje a nefunguje. Zaměříme se na soustavy lineárních rovnic a ukážeme si, proč jsou tak užitečné ve vědeckých výpočtech. Toto propojení se bohužel na naší fakultě příliš nevyučuje a považuji ho za velice důležité (i z pohledu teoretika).

  V druhé části představím jeden z velkých problémů současné informatiky. Snaha o přesnější modelování a analýzy složitějších systémů vedou k potřebě většího výkonu. Proto se konstruují superpočítače s miliony procesorů, které však mají obrovskou spotřebu energie. To vede k potřebě začít uvažovat nejenom časovou složitost algoritmů, ale i energetickou. Budu povídat o spolupráci s výzkumnou laboratoří IBM Research v Curychu podle našeho nedávného článku:

  Pavel Klavík, A. Cristiano, I. Malossi, Constantin Bekas a Alessandro Curioni: Changing Computing Paradigms Towards Power Efficiency, Philosophical Transactions of the Royal Society A: Physical, Mathematical and Engineering Sciences. 372(2018). 2014.

Informace

Seminář se zpravidla koná v úterní podvečer od 17:20 jednou za čtrnáct dní

Učebna S8, Malostranské náměstí 25, Malá Strana, Praha 1 Mapa

Pro zájemce o pravidelné pozvánky je zřízena konference. Pozvánky jsou zasílány před jednotlivými semináři.

Přednášky mohou být dvouhodinové tj. dva termíny semináře na stejné/podobné téma. Cílem je umožnit probrat dané téma více do hloubky.

Seminář organizují:

Na semináři se podíleli a seminář garantovali prof. RNDr. Petr Štěpánek, DrSc. (KTIML, MFF UK) a doc. RNDr. Josef Mlček, CSc. (KTIML, MFF UK)

Podmínky udělení zápočtu

NAIL102 Filosofické problémy informatiky, examinace 0/1 Z Studijní informační systém
 1. Účast na semináři min. 4 krát.
 2. Sepsání
  • záznamu/zápisu hodiny semináře aktuálního semestru
  • nebo úvahy na téma na semináři probírané

Splněny musí být obě podmínky tj. účast i sepsání záznamu/úvahy. Termín odevzdání práce do konce letního zkouškového období formou emailu na email Svatopluka Krýsla ve formátu pdf, odt nebo docx.

MINULÉ SEMINÁŘE

Aktualizováno 15. 10. 2014.