Seminář zvaných přednášek na téma související s informatikou, filosofií a matematikou. Snahou je podat pohledy z jiných břehů, položit si zajímavé otázky, získat nadhled či se dozvědět něco přínosného.

Seminář dobře charakterizují proběhlé přednášky.

NÁSLEDUJÍCÍ PŘEDNÁŠKA

SVĚŽÍ VÍTR DO VZDĚLÁVÁNÍ
V MATEMATICE

Příklady z minulosti a digitální současnosti

doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph.D. web
Katedra aplikované matematiky FIT ČVUT
30. dubna 2019, od 17:20 v učebně S8 na Malé Straně, MFF UK
termín mimo pravidelný běh semináře

Abstrakt

Tradiční metody a chyby jako motivace. Jazyk, symboly a jejich aplikace.

Alena Šolcová

Alena Šolcová vystudovala matematiku a logiku na MFF UK a filosofii na FF UK. Přednáší matematickou logiku a historii exaktních věd na FIT ČVUT v Praze. Zabývá se rovněž teorií čísel a některými numerickými metodami. Vede seminář SEDMA pro dějiny matematiky, informatiky a astronomie. Mezinárodní astronomická unie pojmenovala na její počest planetku č. 58 682 Alenašolcová. Je spoluautorkou monografií, např. Kouzlo čísel – Od velkých objevů k aplikacím, Academia.

Co všechno jsme vymysleli a ještě vymyslíme

Semestr je volným pokračováním zimního semestru, který byl věnován poctě Zděnka Hedrlína. Své přednášky přednesou jeho kolegové, studenti a přátelé. Půjdeme světem matematiky zejména kombinatoriky, přes skupinu sociologie k biologii.

doc. RNDr. Zdeněk Hedrlín, CSc.

člověk, pedagog, matematik, humanista, seminářník

Působil na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy přes 60 let. Svým zápalem pro matematiku a řešení konkrétních problémů, zejména v obecné algebře, kombinatorice a jejich aplikacích, svou obětavou a nadšenou prací s kolegy několika generací a se studenty významně ovlivnil vývoj výzkumu v oboru i obsah studia.

Svou vědeckou práci zahajoval, kdy teorie struktur, zejména struktur konečného charakteru, prožívala zásadní obrat. Dostala se do středu zájmu předních světových matematiků a otevřely se souvislosti s jinými obory, často nečekané a plodné. U nás to byl především právě on, kdo tento trend zachytil. Svým nadšením pro obor a řešení konkrétních otevřených a nosných problémů přivedl především ke kombinatorice a jejím aplikacím mnoho dalších, kteří potom obor rozvíjeli a rozvíjejí u nás i na řadě světových pracovišť. Ve světové komunitě se stal známým svými výsledky v teorii strukturálních reprezentací (byl u nás mezi prvními, kdo viděli, jakou roli bude hrát teorie kategorií). Mezinárodní úspěch jeho výsledků v této oblasti potvrdila zvaná přednáška na mezinárodním kongresu matematiků v Nice v roce 1969. Později se soustředil na aplikace relačních struktur a vedl velmi úspěšné speciální i mezioborové semináře. Aplikace na chování buněk přinesly jemu a jeho studentům evropský grant.

V semestru přednesou:

 • Oldřich Botlík
  (přemýšlí o školství a vzdělávání)

  Oldřich Botlík je absolventem MFF UK v Praze a po roce 1989 působil převážně jako konzultant v oblasti vzdělávání, kde se věnoval mj. zásadám vzdělávací legislativy. Je spoluautorem soukromého projektu KALIBRO, který poskytuje učitelům zpětnou vazbu o tom, jak jejich žáci dokážou užít své znalosti a dovednosti v nových situacích. V poslední době dosáhl s pomocí veřejnosti zpřístupnění většiny informací ze státní maturity a z jednotných přijímacích zkoušek. Každých deset let také sbíral žákovské představy na téma Škola mých snů. První takovou dětskou reflexi českého školství publikoval v roce 1992 dnes již zaniklý časopis Mladý svět pod titulkem, který byl doslovným zněním příspěvku jednoho žáka: ŠKOLA MÝCH SNŮ JE ŠKOLA BEZ ŽÁKŮ.

  V éře internetu jsou mocí bezmocných také otevřená data

  Abstrakt

  Název přednášky odkazuje na proslulý politický manifest Václava Havla z roku 1978. Tehdy u nás samozřejmě nebyl internet a telefonovalo se jen z pevné linky. Posílení možností obrany jedince před systémem, tedy Havlovo téma, je ovšem jedním z cílů otvírání dat.

  Ukážeme si na konkrétních příkladech, v čem spočívá moc otevřených dat a jak složitá může být cesta těchto informací na web. Téměř detektivkou je příběh zásahu Nejvyššího správního soudu do složení Poslanecké sněmovny po volbách v roce 2017. Příběh zpřístupnění dat takzvané státní maturity zase dobře ilustruje, že když se lidé spojí, úředníci nakonec prohrají, i když zveřejnění dat, která stejně nejsou „jejich“, brání nezákonnými prostředky. Pomocí maturitních dat závěrem doložíme, že některé tradiční postupy ve výuce matematiky budou s rozvojem mobilních aplikací stále absurdnější.

 • Vašek Chvátal
  (matematik; emeritní profesor na univerzitě Concordia v Montrealu v Kanadě)

  Body a přímky

  Abstrakt

  Množina n bodů v euklidovské rovině určuje alespoň n různých přímek, pokud neleží všechny ty body na jedné přímce. V roce 2006 se Chen a Chvátal zeptali, zdali totéž platí v obecných metrických prostorech, když definujeme přímku určenou body x a y jako množinu sestávající z x, y, a všech bodů z, pro které jeden ze tří bodů x, y, z leží mezi zbývajícími dvěma. Probereme životopis hypotézy, že tomu tak je, a poukážeme na otevřené problémy, které s ní souvisejí.
  Text: A De Bruijn-Erdős theorem in graphs? arXiv

 • Alena Šolcová
  (matematička, logička, filosofka a historička; předsedkyně JČMF; FIT ČVUT)

  Alena Šolcová vystudovala matematiku a logiku na MFF UK a filosofii na FF UK. Přednáší matematickou logiku a historii exaktních věd na FIT ČVUT v Praze. Zabývá se rovněž teorií čísel a některými numerickými metodami. Vede seminář SEDMA pro dějiny matematiky, informatiky a astronomie. Mezinárodní astronomická unie pojmenovala na její počest planetku č. 58 682 Alenašolcová. Je spoluautorkou monografií, např. Kouzlo čísel – Od velkých objevů k aplikacím, Academia.

  SVĚŽÍ VÍTR DO VZDĚLÁVÁNÍ MATEMATICE
  Příklady z minulosti a digitální současnosti

  Abstrakt

  Tradiční metody a chyby jako motivace. Jazyk, symboly a jejich aplikace.

 • Ondřej Šteffl
  (Scio)

  přeloženo; termín TBA; není potvrzen LS

 • a další

Informace

Kdy Seminář se zpravidla koná v úterní podvečer od 17:20 jednou za čtrnáct dní

Kde Učebna S8, Malostranské náměstí 25, Malá Strana, Praha 1 Mapa

Email semináře Pro zájemce o pravidelné pozvánky napište na email organizátorů. Pozvánka je zasílána týden před seminářem.

Kdy Přednášky mohou být dvouhodinové tj. dva termíny semináře na stejné/podobné téma. Cílem je umožnit probrat dané téma více do hloubky.

Organizátoři semináře Seminář organizují:

Na semináři se podíleli a seminář garantovali prof. RNDr. Petr Štěpánek, DrSc. (KTIML, MFF UK), doc. RNDr. Josef Mlček, CSc. (KTIML, MFF UK) a RNDr. Svatopluk Krýsl, Ph.D. (Matematický ústav UK)

Podmínky udělení zápočtu

NAIL102 Filosofické problémy informatiky, examinace 0/1 Z Studijní informační systém
 1. Účast na semináři - min. 4 krát ze 5 seminářů
 2. Sepsání
  • záznamu/zápisu hodiny semináře aktuálního semestru
  • nebo úvahy na téma na semináři probírané

Splněny musí být obě podmínky tj. účast i sepsání záznamu/úvahy. Termín odevzdání práce do 1.7.2019 formou emailu na email Jiřího Šejnohy v jednom z formátů: pdf, odt nebo docx. Je možno zaslat předverzi k diskuzi. Pouze v rozumných případech lze po vzájemné domluvě termín odevzdání změnit.

Hodnotí se věcnost, myšlenky, reference a přesnost. Nikoliv květnatý jazyk. Rozsah není přesně dán (ideálně 2+ A4), ale praxe ukazuje, že pod jednu A4 čistého textu lze akceptovatelnou práci odevzdat ztěží.

MINULÉ SEMINÁŘE