Seminář zvaných přednášek na téma související s matematikou, filosofií a informatikou. Snahou je podat pohledy z jiných břehů, položit si zajímavé otázky, získat nadhled či se jen dozvědět něco přínosného.

NÁSLEDUJÍCÍ PŘEDNÁŠKA
Limity schopností neuronových sítí – zdánlivý paradox
RNDr.Věra Kůrková, DrSc.
Ústav informatiky AV ČR

1. 3. 2016, od 17:20 v učebně S8 na Malé Straně, MFF UK

Abstrakt

Úspěchy praktických aplikací neuronových sítí vedou k řadě teoretických otázek, které souvisí s geometrií vysoce dimenzionálních prostorů. V přednášce ukážeme zdánlivý paradox týkající se složitostních nároků nejrozšířenějšího modelu neuronové sítě, tzv. mělkých sítí s jednou skrytou vrstvou výpočetních jednotek. Pomocí vlastnosti koncentrace míry ukážeme, že realizace téměř každé uniformě náhodně vybrané úlohy mělkou sítí s populáními typy výpočetních jednotek vyžaduje složitost sítě rostoucí exponencionálně s dimenzí domény. Současně je ale obtížné tento existenciální výsledek doplnit konkrétními příklady takových úloh. Jediné příklady, které se nám podařilo sestrojit jsou založeny na pseudonáhodných posloupnostech, známých z teorie kódování. Tyto posloupnosti mají řadu vlastností náhodných posloupností a proto jsou využívány pro návrh „neviditelných“ povrchů vhodných pro kamufláž radarů a světelné difuzéry. Budeme diskutovat souvislosti tohoto paradoxu s centrálním paradoxem teorie kódování a tzv. no free lunch theorem.

RNDr. Věra Kůrková, DrSc.

Věra Kůrková je vedoucí vědecká pracovnice Ústavu informatiky AV ČR. Zabývá se matematickou teorií softcomputingových výpočetních modelů a strojového učení, teorií nelineární aproximace a inverzními problémy. Je členkou redakčních rad časopisů Neural Networks a Neural Processing Letters. Je držitelkou Bolzanovy medaile AV ČR za zásluhy o rozvoj matematických věd.

Termíny semináře jsou: 1.3., 15. 3., 29. 3., 12. 4., 26. 4. a 10. 5. 2016

V letním semestru přednášky přednesou:

 • RNDr. Věra Kůrková, DrSc. (Ústav informatiky AV ČR)
 • Mgr. Vít Punčochář (Ústav filosofie a religionistiky Filosofické fakulty UK)
 • doc. RNDr. Jiří Spurný, Ph.D., DSc. (Katedra matematické analýzy MFF UK)
 • RNDr. Ing. Jiří Peterka (člen Rady Českého telekomunikačního úřadu a pedagog na MFF UK)
 • a další.

Informace

Seminář se zpravidla koná v úterní podvečer od 17:20 jednou za čtrnáct dní

Učebna S8, Malostranské náměstí 25, Malá Strana, Praha 1 Mapa

Pro zájemce o pravidelné pozvánky je zřízena konference. Pozvánka je zasílána týden před seminářem.

Přednášky mohou být dvouhodinové tj. dva termíny semináře na stejné/podobné téma. Cílem je umožnit probrat dané téma více do hloubky.

Seminář organizují:

Na semináři se podíleli a seminář garantovali prof. RNDr. Petr Štěpánek, DrSc. (KTIML, MFF UK) a doc. RNDr. Josef Mlček, CSc. (KTIML, MFF UK)

Podmínky udělení zápočtu

NAIL102 Filosofické problémy informatiky, examinace 0/1 Z Studijní informační systém
 1. Účast na semináři min. 4 krát ze 6 seminářů.
 2. Sepsání
  • záznamu/zápisu hodiny semináře aktuálního semestru
  • nebo úvahy na téma na semináři probírané

Splněny musí být obě podmínky tj. účast i sepsání záznamu/úvahy. Termín odevzdání práce do konce zimního zkouškového období formou emailu na email Svatopluka Krýsla ve formátu pdf, odt nebo docx. Je možno zaslat předverzi k diskuzi.

MINULÉ SEMINÁŘE

Aktualizováno 9. 2. 2015.