česky

RNDr. David Obdržálek, Ph.D.

Assistant professor
Charles University in Prague, Faculty of Mathematics and Physics
Dept. of Theoretical Computer Science and Mathematical Logic
Malostranske namesti 25, Praha 1, Czech Republic (floor 1, room 124)
david.obdrzalek%mff.cuni.cz tel. (+420) 22191 4270

Robotics

Yes. Robotics! Every kind of :-)
Since 2004, I'm the head of Czech Robotic Day: www.roboticday.org

Teaching

General info

When foreign students attend my courses, I teach in English. Support materials are mostly in English anyway.

Summary

NAIL028 Introduction to Robotics

Introductory course, overview of key topics in robotics: kinematic and dynamic model, basic components (hardware, sensors and actuators, software), control systems, introduction to localization, mapping, planning.

NAIL108 Mobile Robotics

The course concerns on topics specific to mobile robotics. The topics are focused on autonomous devices or SGVs - “Self-Guided Vehicles”: hardware, software, algorithms, and theoretical problems.

NPRG037 Microcontroller Programming

This course is focused on microcontrollers, their programming and application usage. The course will consist of theoretical as well as practical part, where the attendees will try programming and usage of a real microcontroller.

NPRG025 Interfaces in Robotics

Interconnection of robotic devices, both hardware and software. Course will consist of referative lectures and practical interconnection examples.

NAIL061 Seminar on Mobile Robotics

Referative seminar about theoretical and practical aspects of Mobile Robotics, based on papers published in various international sources.

NAIL101 Probabilistic Robotics

During its life a robot deals with many problems: It wakes up - without knowing where it is. It is going - without knowing how and where. It is doing - without knowing what and why. These difficulties come from an inaccuracy of sensors and from a complexity of the real world, which cannot be accurately captured by a simple model. Our goal for this class is to familiarize ourselves with various algorithmic methods, which help us with dealing with the uncertainty originating from our and robot's ignorance.

NAIL073 Robot I

Design and construction of a mobile autonomous robot, e.g. for a competition.

NAIL074 Robot II

Design and implementation of control software for a mobile autonomous robot, e.g. for a competition.

Projects etc.

I supervize various projects, e.g.:

Individual Software Project (NPRG045)

Software Project (NPRG023)

Bachelor thesis

Diploma thesis.

Topics:

As I'm fond of robots, the work should touch robotics, practically or theoretically. That means the range is really wide.

Feel free to come with your topic. If you do not have a specific topic but want to do robotics - come too!

For all project types, common basic rules are:

I require self-reliant and creative students who respect agreed times and rules.

As standard, Final works (reports etc.) are in English. Internal materials, notes or work versions can be in Czech as well (yet I want that to be gramatically corect too).

It is expected a paper, poster or demo for a conference / workshop comes as a by-product of the work.

All works will be tested at least in a pilot test which for robot-oriented works usually means testing on a real robot or even during one of the robotic competitions. However, it is also possible to work in virtual environment or create a purely theoretical work.

The student will present his/her work briefly during one of the robot seminars too (typically to the fellow students).

Besides the actual work, the students are supposed to actively take part in the other "robotic activities" at the Faculty, for example by helping with events organization, preparation of teaching materials, development of the robot section etc., yet this will not be the main task.

Research and Other Projects

I participate in some projects. Perhaps, some day, I will write something here about them too. English

RNDr. David Obdržálek, Ph.D.

odborný asistent
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Katedra teoretické informatiky a matematické logiky
Malostranské náměstí 25, Praha 1 (1.patro č.124)
david.obdrzalek%mff.cuni.cz tel. 22191 4270

Robotika

Jasně. Roboti! Jacíkoliv :-)
Od roku 2004 pořádám Český robotický den: www.roboticday.org

Výuka 2015/2016

Obecně

Pokud se na přednášku/cvičení přihlásí zahraniční studenti, bude výuka vedena v angličtině. Podpůrné materiály (slajdy apod.) budou převážně anglicky tak jako tak.

NAIL028 Úvod do robotiky (ZS)

Úvodní kurs podává základní přehled klíčových oblastí oboru robotiky: kinematický a dynamický model, základní komponenty (hardware, senzory a aktuátory, software), řídící systémy, úvod do lokalizačních technik, mapování, plánování.

NAIL108 Mobilní robotika (LS)

V rámci předmětu budou probírána témata specificky se týkající mobilních robotů. Problematika je probírána se zaměřením na autonomní zařízení, tzv. SGV (Self-Guided Vehicles): používaný hardware, software, algoritmy i teoretické problémy.

NPRG037 Programování mikrokontrolerů (ZS)

Předmět se věnuje programování mikrokontrolerů a jejich využitím pro jednoduché aplikace. Na přednášce se posluchači seznámí s obecnými vlastnostmi mikrokontrolerů a jejich programováním v assembleru i vyšších jazycích, v rámci cvičení si programování vybraného skutečného mikrokontroleru prakticky vyzkoušejí.

NPRG025 Rozhraní pro robotiku

Seminář, na kterém budou probrány problémy propojování robotických zařízení, a to po hardwarové i softwarové stránce (komunikace, protokoly, standardy, postupy). Seminář bude složen jak z referátů, tak z praktických návrhů a realizace propojení.

NAIL061 Seminář z mobilní robotiky

Referativní seminář o aktuálních teoretických i praktických otázkách na poli výzkumu mobilní robotiky. Referáty vycházejí z publikovaných článků.

NAIL101 Pravděpodobnostní robotika

Během svého života se autonomní robot potýká s řadou problémů: Probudí se - neví, kde je. Jede - neví jak a kam. Dělá - neví co a proč. Tyto obtíže pramení z nepřesnosti senzorů a ze složitosti skutečného světa, který není možné přesně zachytit jednoduchým modelem. Cílem této přednášky a jejích cvičení je seznámit se s různými možnostmi, jak se můžeme algoritmicky vypořádat s nejistotou vyvolanou naší a robotovou neznalostí. Ačkoli jsou výklad a cvičení zaměřeny na autonomní roboty, velkou část postupů je možné (a často vhodné) uplatnit i v jiných oblastech.

NAIL073 Robot I

Dávrh a konstrukce hardware mobilního autonomního robota, například pro účast v robotické soutěži.

NAIL074 Robot II

DDesign a implementace řídícího software (strategie) autonomního mobilního robota, například pro účast v robotické soutěži.

Projekty, baklářky, diplomky apod.

Vedu projekty na různých úrovních, například:

Ročníkový projekt (NPRG045)

Softwarový projekt (NPRG023)

Bakalářská práce

Diplomová práce

(po domluvě můžu být i konzultantem pro jiné projekty, třeba i k zápočtovým programům pro programovací přednášky apod.)

Témata:

Protože se zajímám o robotiku, práce by se měly týkat robotiky, ať už budou praktické nebo teoretické. Možnosti jsou tedy široké.

Máte-li námět, přijďte. Nemáte-li téma, ale máte o robotiku zájem - přijďte také!

Pro všechny typy projektů jsou základní pravidla tato:

Od studentů požaduji samostatnou tvořivou práci a dodržování domluvených termínů i náplně práce.

Standardně jsou finální práce psány anglicky. Interní podklady, zápisky, poznámky a případné pracovní verze je samozřejmě možné psát i česky (ovšem chci, aby i to bylo gramaticky správně).

Z práce obvykle vznikne jako vedlejší produkt i příspěvěk (článek, poster, demo...) na nějakou odbornou konferenci / workshop. Toho se vůbec není třeba bát, to obvykle vznikne samo, berte to naopak jako výhodu.

Všechny práce budou otestovány v alespoň pilotním provozu, u robotických prací tedy obvykle na nějakém reálném robotovi, v lepším případě i na některé z mnoha robotických soutěží. Je ale také možné udělat práci ve virtuálním prostředí a i ryze teoretickou.

O své práci nebo zajímavých tématech z oboru student dále přednese krátký referát na některém z robotických seminářů (typicky svým kolegům).

Kromě vytvoření díla samotného chci, aby se studenti zapojili do "robotických aktivit" na MFF UK, například pomocí při organizování akcí, při přípravě matetriálů pro výuku, rozvoji robotické sekce apod., nebude to však samozřejmě hlavní náplň.

Výzkumné a jiné projekty

Účastním se nějakých projektů. Možná sem jednou o nich něco napíšu.